Leveringsbetingelser

LEVERINGSBETINGELSER FOR Kronborg - El & ATEX GenereltRådgivning, design og indledende inspektioner udføres i overensstemmelse med ATEX Direktivet og deres underliggende standarder.Kristina Kronborg, opfylder kravene til kvalifikationer, som er beskrevet i DS/EN 60079-10-1, DS/EN 60079-10-2, DS/EN 60079-14 & DS/EN 60079-17.Anmodning om indledende inspektion/sagsbehandlingAnmodning om igangsætning af inspektion/sagsbehandling skal ske pr. e-mail eller mundtligt. Kunden oplyser…

LEVERINGSBETINGELSER FOR Kronborg – El & ATEX

 1. Generelt
  Rådgivning, design og indledende inspektioner udføres i overensstemmelse med ATEX Direktivet og deres underliggende standarder.
  Kristina Kronborg, opfylder kravene til kvalifikationer, som er beskrevet i DS/EN 60079-10-1, DS/EN 60079-10-2, DS/EN 60079-14 & DS/EN 60079-17.
 2. Anmodning om indledende inspektion/sagsbehandling
  Anmodning om igangsætning af inspektion/sagsbehandling skal ske pr. e-mail eller mundtligt. Kunden oplyser kontaktinformationer. Aftalen bekræftes pr. e-mail til kunden og beskriver kort omfanget af aftalen.
 3. Adgang
  Kunden indhenter nødvendige tilladelser til adgange og foto, i det omfang det er nødvendigt, for Kronborg – El & ATEX lovligt har adgang til site.
 4. Afrapportering
  Afrapportering sker elektronisk og rapporten, med evt. bilag fremsendes i PDF-format til kunden. Leveringstidspunktet aftales med kunden for hver enkelt sag. Nogen afrapporteringer sker personligt, hvor dette giver mening.
 5. Arkivering
  Kronborg – El & ATEX opbevarer rapporter og materiale, der hører til sagen i fem år, medmindre andet aftales.
 6. Priser
  Kronborg – El & ATEX’s ydelser faktureres efter medgået tid med de satser der følger af Kronborg – El & ATEX kategoriseret med tillæg af moms. Kronborg – El & ATEX kategorisatser reguleres årligt pr. 1. april. Transportudgifter i forbindelse med opgaver i Danmark (bro-faste øer), beregnes med afsæt i Kronborg – El & ATEX’s kontor i Odense. Ved andre placeringer, sker afregning efter faktisk afholdte udgifter. Anvendelse af eksterne specialister, sker afregning efter faktiske afholdte udgifter tillagt administrationsgebyr.
 7. Betalingsbetingelser
  Faktura sendes, når rapporten er fremsendt til kunden. Betalingsbetingelser er netto kontant +8 dage. Hvis der skriftligt er aftalt længere kredittid, fremgår det af fakturaen. For forlængelse af kredit beregnes et gebyr på 2% af fakturabeløbet. Ved for sen betaling beregnes rente efter Nationalbankens udlånsrente +7%. ved manglende betaling fremsendes der en påmindelse. En påmindelse kan pålægges et gebyr. Såfremt betalingen ikke finder sted indenfor den i påmindelsen, anførte frist kan den udestående betaling overdrages til inkasso uden yderligere varsel.
 8. Fortrolighed
  Kronborg – El & ATEX sikrer fortrolighed af informationer opnået ved en hver sag.
 9. Ansvar
  Kronborg – El & ATEX er i henhold til ABR 89 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning.
 10. Tvister
  Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 89. Kronborg – El & ATEX gør opmærksom på, at aftalegrundlaget er ”Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand”, ABR 89.

Leveringsbetingelser